Såkornfond=startkapital


Trenger du startkapital?

Stiftelsen Innlandet Science Park har investeringsmidler i et såkornfond, det vil si startkapital til lokale oppstartsbedrifter, som er tilknyttet InSP og med potensial til å skaffe videre finansiering og bidra til nyskapning og vekst i Innlandet.

Investeringsstrategi for InSP

Investeringsstrategi for InSP på etableringstidspunktet er som følger:

  • Innlandet Science Park pre-såkorn (InSPstart) skal investere i tidligfase- og oppstartsbedrifter med potensiale som bidragsyter til innovasjonskultur og felleskap i InSP lokasjoner og til å overleve som levedyktig næringsvirksomhet.
  • Investeringer skal primært foretas i bedrifter som er nystartede eller yngre en fem år.
  • Investeringen skal gjøres som konvertible lån basert på en standard avtale og det forutsettes at midler fra fondet matches med like mye kapital fra andre kilder.
  • Minimum investeringsbeløp er MNOK 0,5 og maks er MNOK 1 per selskap.
  • InSPstart skal stiller høye krav til etikk og sosial ansvarlighet i virksomheten det investeres i.
  • InSPstart skal bidra til bærekraftig verdiskaping ved å ta miljø- og samfunnshensyn. Investeringer skal understøtte FNs bærekraftmål og prinsipper for ansvarlig investeringspraksis (PRI).
  • InSPstart-investeringer skal ha som mål og gi positiv avkastning på investeringsmidlene og samtidig skape aktivitet og positivt bidrag til innovasjonskultur og økosystem i InSP-lokasjoner.

Hva er det?

Om såkornfond:

Såkornfondet er en startkapital for nye foretak med verdiskapningspotensiale. Fondet er tilgjengelig for bedrifter i Kongsvingerregionen. Midlene i fondet kommer fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Fondet har betydelig finansiell løfteevne og vil bidra til utvikling av bedriftene over tid.

Hvem kan få det?

Fondene investerer i selskaper som er:

  • I tidlig fase og som har produkter og/eller tjenester med høy innovasjonsgrad og internasjonalt vekstpotensial.
  • Bedriftene må være yngre enn fem år regnet fra registrering i foretaksregisteret ved førstegangs investering fra såkornfondene.
  • Bedriftene må være små (definisjonen er færre enn 50 ansatte) og/eller ha balanse under 10 millioner euro. Selskapene må være uavhengige av større konsern.

De enkelte såkornfondene har spesialisert seg på ulike sektorer og velger derfor bedrifter innenfor sitt satsingsområde.

Hvordan søke?

Hvordan søker jeg?

De enkelte fondene foretar vurdering av potensielle selskaper hvor de investerer. Forvaltningen av de forskjellige såkornfondene skjer på kommersiell basis. Ettersom såkornfondene står fritt til å velge investeringsobjekt må de enkelte fond kontaktes for vurdering av forretningside/-produkt.

Søker du finansiering for ditt gründereventyr?

InSPstart Kongsvinger er pre-såkorn kapital fra Innlandet Science Park. Bevilgningen er MNOK 10 til investeringer i start-ups og tidlig fase virksomheter. Det investeres inntil MNOK 1 i per case og det forutsettes tilknyttet til InSP i Kongsvinger. Initiativet skal ha lave driftskostnader og det forventes tilknytning til InSP sine lokaler eller miljøer for rådgivning og gründerfelleskap, samt nasjonalt virkemiddelapparat for offentlig tilskudd og finansiering.

DD slash MM slash YYYY
Max. file size: 100 MB.
Personopplysninger(Påkrevd)
Jeg aksepterer at Innlandet Science Park registrerer personopplysninger i form av navn, epost-adresse og telefonnummer for kontaktperson hos søkeren – samt annen relevant informasjon lagt inn av søkeren. Disse opplysningene blir bare brukt som grunnlag for å gi svar på søknaden til kontaktperson, samt relevant informasjon fra Stiftelsen. Opplysningene blir ikke distribuert til tredjepart hverken av Stiftelsen eller vår databehandler/systemleverandør. Personopplysningene blir oppbevart elektronisk som del av søknaden.